Dr. Lutfor Rahman

Dr. Lutfor Rahman

Chief Cardiac Surgeon
  • MBBS, MS (CTS)

    Chief Cardiac Surgeon

    LABAID Cardiac Hospital